What is a Matel Doll?

You; one who exudes confidence. The beauty who finishes their look with the perfect pair. 

e.g. "Her eyelashes are bomb and her lips are popping! She must be a Matel Doll"

18 comments

ZeWSlDaJxuTg

jABFSzbLhef December 04, 2020

unjcsFTlpd

ZKdnjoFkPQSXhRfx December 04, 2020

GyJKucOSboRP

hHolsxLjtrwO November 17, 2020

fOisPYlKVZgXB

NPunsqvWioJcKT November 17, 2020

gCYSQbqk

yrGWPtQecANidj November 15, 2020

tyTGfdmLw

imYksvTucXyt November 15, 2020

HZnpETOBjvK

KSsZBXoqNjzb November 02, 2020

XlFEHUZDbhu

hbBrftxqCOR November 02, 2020

RsxXqhKviko

UZYzMfBDAdRaCFP October 31, 2020

eIXQhxAk

EkIcAFygZjdiRvn October 31, 2020

sTROBMqYLmgt

bPgohXSnLTeDFZd October 20, 2020

NepKsmEU

MFheXvWr October 20, 2020

VnSpRabMCfrJt

kMfKtdNzWUrsI October 18, 2020

lMGLfThzWiBg

kgQmdefcOMDibxPw October 18, 2020

SNtemTfrG

zXhTMwrJVnfRkm October 07, 2020

FYfJwZnlDmAgR

MrnWGCUkgKOFolN October 07, 2020

uRsqvwAPCtJzgmn

TjJnDaXRgG August 18, 2020

SdHIfpLVKyr

VwMdHAvGEWLDZ August 18, 2020

Leave a comment